ORDIN Nr. 430/470 din 11 mai 2010

ORDIN   Nr. 430/470 din 11 mai 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006

EMITENT:      MINISTERUL SĂNĂTĂŢII – Nr. 430  si CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE – Nr. 470

Publicat in: Monitorul Oficial  Nr. 312 din 12 mai 2010

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. C.S.A. 4.657;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, aprobată cu completări prin Legea nr. 161/2009,

în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

ART. I

Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 se abrogă.

2. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 12

(1) Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. În înţelesul prezentelor norme, se consideră o lună de stagiu de cotizare realizat în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical situaţia în care sunt realizate cel puţin 22 de zile de stagiu de cotizare.”

3. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

„(1^1) Stagiul minim de cotizare se constituie şi din însumarea perioadelor pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de către angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru şomaj.”

4. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Se asimilează stagiului de cotizare perioadele în care persoanele asigurate au beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv perioadele în care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

5. La articolul 12, alineatul (3) se abrogă.

6. La articolul 12 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu examen de licenţă sau de diplomă organizat în prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar se face cu diplomele eliberate de instituţiile autorizate, în condiţiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricolă sau cu adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior.”

7. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

„(2^1) Pentru certificatele medicale <<în continuare>>, data acordării nu poate fi mai mare decât data la care se termină valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeaşi afecţiune.”

8. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) În situaţia imposibilităţii prezentării asiguratului la medic se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai în cazul certificatelor de concediu medical <<iniţial>>.”

9. La articolul 17, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările şi completările ulterioare, casele de asigurări de sănătate pot elibera certificatele de incapacitate de muncă la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 zile de la data la care a fost primit raportul medical întocmit corect.”

10. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile în care durata internării cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice, caz în care medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.”

11. Articolul 18^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 18^1

(1) La externarea pacientului din spital, medicul curant eliberează certificatul de concediu medical în condiţiile art. 18, cu înscrierea codului de indemnizaţie corespunzător, cu excepţia codului de indemnizaţie de urgenţă (06).

(2) Pentru situaţiile în care certificatul medical acordat pentru perioada internării în spital are înscris codul de indemnizaţie de urgenţă (06), este obligatorie eliberarea unui nou certificat medical pentru perioada acordată la externare.”

12. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:

„ART. 24^1

(1) Prevederile art. 24 nu sunt aplicabile persoanelor care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă este cea transmisă de instituţia de la locul de şedere.”

13. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 25

(1) Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, în una sau mai multe etape.

(2) În cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă pentru aceeaşi afecţiune, concediul medical se poate prelungi de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, în etape succesive de maximum 30 de zile calendaristice, până la 90 de zile calendaristice în decursul unui an, socotit de la prima zi de îmbolnăvire.

(3) Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăşi 30 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia. După totalizarea a 30 de zile calendaristice acordate de către medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.”

14. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) În situaţia în care durata internării cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice, medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.”

15. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu următorul cuprins:

„ART. 33^1

Prevederile art. 32 şi 33 nu sunt aplicabile persoanelor care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008, cu modificările şi completările ulterioare.”

16. La articolul 37, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) În situaţia în care unui asigurat i se acordă în aceeaşi lună două certificate de concediu medical, care se suprapun pentru o anumită perioadă, indemnizaţia se calculează după cum urmează:

a) pentru primul certificat de concediu medical, indemnizaţia se va calcula numai pentru zilele cuprinse între data începerii valabilităţii acestuia şi data începerii valabilităţii celui de-al doilea certificat medical, iar pentru zilele rămase peste care se suprapune perioada celui de-al doilea certificat medical se va înscrie în rubrica <<Observaţii>> a certificatului de concediu medical <<Suprapunere cu CM seria ….. nr. …………..>>;

b) pentru al doilea certificat medical, a cărui începere se suprapune peste perioada de valabilitate a primului certificat medical, indemnizaţia se calculează în mod corespunzător, pentru toate zilele cuprinse în perioada de valabilitate a acestuia.

(4) În situaţia în care unui asigurat i se acordă certificat de concediu medical pentru o anumită perioadă, iar asiguratul doreşte să îşi reia activitatea profesională înainte de expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de concediu medical, este obligatorie modificarea acestuia, în mod corespunzător, de către medicul prescriptor.”

17. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 38

(1) Plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate au obligaţia să elibereze asiguratului adeverinţe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, în vederea acordării certificatelor de concediu medical.

(2) Pentru a beneficia de certificate de concediu medical, persoanele prevăzute la art. 5 au obligaţia de a solicita adeverinţa prevăzută la alin. (1) de la casele de asigurări de sănătate la care aceştia au depus declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii.”

18. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 53^1, cu următorul cuprins:

„ART. 53^1

(1) Beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav care primeşte servicii medicale pe teritoriul unui stat membru în UE/SEE unul dintre părinţi, tutorele, asiguratul căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare sau în plasament familial şi care însoţeşte copilul, pe durata spitalizării acestuia.

(2) Certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în condiţiile şi până la duratele maxime prevăzute de lege, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară.”

19. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 65

Durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, a concediilor pentru sarcină şi lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă şi pentru carantină, precum şi pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecţiuni.”

20. La articolul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 67

(1) Certificatul de concediu medical se prezintă plătitorului până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) şi la art. 32 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vor ataşa la certificatul de concediu medical Cererea-tip privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate, al cărei model este prezentat în anexa nr. 9.”

21. La articolul 69, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 69

(1) În situaţia în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor art. 68, se constituie baza de calcul a indemnizaţiilor se utilizează perioadele asimilate stagiului de cotizare prevăzute la art. 12 alin. (2) şi (4), veniturile care se iau în considerare sunt:

a) indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv indemnizaţia pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) indemnizaţiile de asigurări sociale de care au beneficiat asiguraţii, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) salariul de bază minim brut pe ţară, din perioadele respective, pentru situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (4) lit. b) şi c).”

22. La articolul 69, alineatul (2) se abrogă.

23. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 72

(1) Pentru persoana care se află în două sau mai multe situaţii dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, la fiecare fiind asigurată conform acestei ordonanţe de urgenţă, indemnizaţiile se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator. În această situaţie primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezintă spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celălalt/ceilalţi angajator/angajatori se prezintă cele două exemplare în copii certificate de către medicul prescriptor.

(2) Pe copiile certificate se va înscrie <<Conform cu originalul>> şi se va aplica ştampila unităţii, parafa şi semnătura medicului prescriptor, precum şi, după caz, parafa şi semnătura medicului şef de secţie, în cazul concediului medical acordat la externare pentru o perioada mai mare de 7 zile.

(3) Angajatorii plătitori au obligaţia respectării prevederilor art. 1.”

24. La articolul 77, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonanţarea de plată, ordinul de plată, borderoul ordinelor de plată prevăzut în anexa nr. 14 sau, după caz, comunicarea de respingere a plăţii prevăzută în anexa nr. 15. În termen de 30 zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a plăţii.”

25. Articolul 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 81

(1) Asiguraţii au obligaţia de a înştiinţa plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate privind apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi privind datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 ore de la data acordării concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zilele declarate nelucrătoare, asiguraţii au obligaţia de a înştiinţa plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în prima zi lucrătoare.

(2) Asiguraţii au obligaţia să completeze şi să depună la medicul prescriptor o declaraţie pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(3) Medicii prescriptori au obligaţia ca în declaraţia prevăzută la alin. (2), la rubrica <<Observaţiile medicului prescriptor>>, să precizeze, dacă este cazul, recomandările legate de procesul de recuperare şi dacă este necesară efectuarea de tratamente de specialitate, analize paraclinice sau alte proceduri medicale.

(4) Medicii prescriptori au obligaţia ca la solicitarea plătitorilor de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate să pună la dispoziţia acestora o copie a declaraţiei prevăzute la alin. (2) <<Conformă cu originalul>>.

(5) Obligaţia prevăzută la alin. (4) se duce la îndeplinire de către medicul prescriptor numai în baza unei împuterniciri date de conducătorul unităţii plătitoare.

(6) Angajatorii au obligaţia să transmită casei de asigurări sociale de sănătate, în termen de maximum 6 zile de la data la care au fost înştiinţaţi cu privire la apariţia stării de incapacitate temporară de muncă, lista persoanelor angajate aflate în incapacitate temporară de muncă, precum şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta şi declaraţia prevăzută la alin. (2), dacă au solicitat-o.

(7) Verificarea prezenţei asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă la adresa de domiciliu sau la reşedinţa indicată se poate efectua numai în intervalul orar 8,00 – 11,00, 12:00 – 17:00, 18:00 – 20:00, prilej cu care se va încheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei şi de asigurat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(8) Procesul-verbal prevăzut la alin. (7) poate fi contestat în termen de 30 de zile de la data comunicării, la sediul plătitorului de indemnizaţii, acesta având obligaţia de a răspunde în maximum 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei.

(9) Controlul privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează pe baza unei metodologii elaborate de CNAS în termen de 60 de zile şi care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

26. Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 82

Indemnizaţiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termen de 90 zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite. Cuantumul indemnizaţiilor astfel solicitate se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical.”

27. La articolul 88, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:

„g^1) Refuzul persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă de a se pune la dispoziţia persoanelor abilitate, pentru efectuarea verificării la adresa de reşedinţă;”.

28. La articolul 93, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

„(1^1) Plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, pentru drepturile care s-au născut anterior situaţiilor prevăzute la alin. (1), se efectuează până la încetarea situaţiei care a determinat necesitatea eliberării de certificate medicale.”

29. Anexa nr. 1 la norme se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

30. Anexa nr. 2 la norme se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

31. Anexa nr. 9 la norme se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

32. După anexa nr. 15 la norme se introduc două noi anexe, respectiv anexa nr. 16, prevăzută în anexa nr. 4 la prezentul ordin, şi anexa nr. 17, prevăzută în anexa nr. 5 la prezentul ordin.

ART. II

Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae Lucian Duţă

ANEXA 1 *1)

(Anexa nr. 1 la norme)

*1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

Casa de Asigurări de Sănătate …………………………

_ _ _ _ _ _ _            _ _        _ _        _ _ _ _

Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|

_                 _

DECLARAŢIE iniţială |_| rectificativă |_|

Privind evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru concedii şi indemnizaţii

_ _        _ _ _ _

pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A. Denumire angajator |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

B. CUI (cod fiscal) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _

C. Nr. Înreg. Reg. Comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|

_ _ _ _ _ _

D. Nr. Angajaţi |_|_|_|_|_|_|

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E. Total fond salarii brute realizate |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_ _ _ _ _ _ _ _ _

F. Total contribuţii pentru concedii şi       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

indemnizaţii calculate la fond salarii

_ _ _ _ _ _ _ _ _

G. Total indemnizaţii suportate FAAMBP        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_ _ _ _ _ _ _ _ _

H. Total contribuţii pentru concedii şi       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

indemnizaţii datorate pentru

indemnizaţiile suportate de FAAMBP

_ _ _ _ _ _ _ _ _

I. Total contribuţii datorate FNUASS          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

pentru concedii şi indemnizaţii

_ _ _ _ _ _ _ _ _

J. Total cuantum prestaţii de suportat        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

din FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii

Din care:

Nr. Cazuri  Total zile   Total zile prestaţii

prestaţii    suportate de angajator

_______________________________________________

Suma        Total zile   Suma din F.N.U.A.S.S.

suportată   prestaţii    pentru concedii şi

de          din          indemnizaţii

angajator   F.N.U.A.S.S.

_ _ _ _ _   _ _ _ _ _     _ _ _ _ _

J1. Indemnizaţii pentru      |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|

incapacitate temporară   _______________________________________________

de muncă                  _ _ _ _ _   _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _

|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_ _ _ _ _   _ _ _ _ _     _ _ _ _ _

J2. Prevenire îmbolnăvire    |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|

_______________________________________________

_ _ _ _ _   _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _

|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_ _ _ _ _   _ _ _ _ _     _ _ _ _ _

J3. Sarcină şi lăuzie        |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|

_______________________________________________

_ _ _ _ _   _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _

|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_ _ _ _ _   _ _ _ _ _     _ _ _ _ _

J4. Îngrijire copil bolnav   |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|

_______________________________________________

_ _ _ _ _   _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _

|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_ _ _ _ _   _ _ _ _ _     _ _ _ _ _

J5. Indemnizaţie de risc     |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|

maternal                 _______________________________________________

_ _ _ _ _   _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _

|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

K. Total sumă de recuperat de la FNUASS                 _ _ _ _ _ _ _ _ _

pentru concedii şi indemnizaţii din                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

luna/lunile anterioare

L*). Total sumă recuperată de angajator din             _ _ _ _ _ _ _ _ _

contribuţia lunii curente                         |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

M. Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii        _ _ _ _ _ _ _ _ _

şi indemnizaţii                                     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

N. Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru          _ _ _ _ _ _ _ _ _

concedii şi indemnizaţii                            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

O. Adresă angajator

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ _

Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|

_ _ _ _ _ _       _ _ _ _       _ _       _ _ _ _

Bl. |_|_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_| Et. |_|_| Ap. |_|_|_|_|

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tel: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Judeţ: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_ _           ___________________________________________________

Sector: |_|_| E-mail: |___________________________________________________|

P. Conturi bancare

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Banca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cont: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Banca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cont: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat această declaraţie şi în conformitate cu informaţiile furnizate o declar corectă şi completă

Numele …………….. Prenumele …………………. Data ………..

Funcţie**) ………….

_ _ _

Semnătura şi ştampila ………. Nr. total de file anexa 2 |_|_|_|

––––

*) Sumele recuperate din contribuţia lunii curente sunt sumele pentru care nu se depune cerere de restituire la CAS

**) Director General sau altă persoană autorizată

______________________________________________________________________________

|                                         _                               _ _  |

| Declaraţie nominală pe suport magnetic |_|         Nr. Dischete/CD-ROM |_|_| |

|                                         _                                    |

| Declaraţie nominală transmisă pe cale  |_|                                   |

| electronică                                                                  |

|                                                                              |

| Verificat corectitudinea fişierelor:   Nume: ……….. Semnătură ……… |

|______________________________________________________________________________|

ANEXA 2 *1)

(Anexa nr. 2 la norme)

*1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

Casa de Asigurări de Sănătate …………………………

_ _ _ _ _ _ _            _ _        _ _        _ _ _ _

Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|

_                 _

DECLARAŢIE iniţială |_| rectificativă |_|

privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi indemnizaţii

_ _        _ _ _ _

pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Denumire angajator |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_______   _____________   _______________________

| Nr.   | |Tip          | | Nume/Prenume asigurat |

| crt.  | |rectificare*)| |                       |

|_______| |_____________| |_______________________|

_ _ _ _   _____________   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

|_|_|_|_| |_____________| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_________________________   _____________________   ____________________

|       CNP asigurat      | | Luat în evidenţă la | | Zile lucrătoare    |

|_________________________| | CAS …………… | |____________________|

|_________________________| |_____________________|  ____________________

|       CNP copil         |                         | Total zile lucrate |

|_________________________|                         |____________________|

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            _ _                    __ __

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|          |_|_|                  |__|__|

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                   __ __

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                 |__|__|

________________________________   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| Serie şi număr                 | |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Certificat de Concediu Medical |

|________________________________|

________________   _ _ _ _ _ _ _ _      __________________    _ _

| Data acordării | |_|_|_|_|_|_|_|_|    | Cod indemnizaţie |  |_|_|

|________________|  Z Z L L A A A A     |__________________|

_______________            _           _                _        _

| Locul de      | Medic de |_|  Spital |_|  Ambulatoriu |_|  CAS |_|

| prescriere    | familie

|_______________|

_______________   _ _ _ _ _ _ _ _       _______________   _ _ _ _ _ _ _ _

| Valabil       | |_|_|_|_|_|_|_|_|     | Valabil       | |_|_|_|_|_|_|_|_|

| de la ……. |  Z Z L L A A A A      | până la ….. |  Z Z L L A A A A

|_______________|                       |_______________|

___________________   _ _ _ _ _ _       _____________________   _ _ _

| Venituri luate în | |_|_|_|_|_|_|     | Zile bază de calcul | |_|_|_|

| baza de calcul    |                   |                     |

|___________________|                   |_____________________|

___________________   _ _ _ _ _   _ _   ______________________   _ _

| Media zilnică a   | |_|_|_|_|_| |_|_| | Total zile prestaţii | |_|_|

| bazei de calcul   |                   |                      |

|___________________|                   |______________________|

__________________________________________   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| Serie şi număr                           | |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

| Certificat de Concediu Medical Iniţial**)|

|__________________________________________|

_______________________   _           _____________________   _ _

| Zile prestaţii        | |_|         | Zile prestaţii      | |_|_|

| suportate de angajator|             | suportate de FNUASS |

|_______________________|             |_____________________|

_______________________   _ _ _ _ _   ___________________________   _ _ _ _ _

| Suma suportată de     | |_|_|_|_|_| | Suma suportată din FNUASS | |_|_|_|_|_|

| angajator             |             | pentru concedii şi        |

|                       |             | indemnizaţii              |

|_______________________|             |___________________________|

_______________________   _ _ _       _____________________   _ _

| Cod urgenţă***)       | |_|_|_|     | Cod boală***)       | |_|_|

| medico-chirurgicală   |             | infecto-contagioasă |

|_______________________|             |_____________________|

_______________________   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| Nr. Aviz medic expert | |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_______________________|

Semnătura/Ştampila …………………………..

––––

*) M = modificare

A = adăugare asigurat

S = ştergere asigurat

**) Se completează cu seria şi numărul Certificatului de concediu medical iniţial numai în cazul concediului medical „în continuare”

***) Se completează după caz, cu codul de urgenţă medico-chirurgicală respectiv codul de boală infecto-contagioasă, prevăzute în H.G. nr. 1186/2000

ANEXA 3

(Anexa nr. 9 la norme)

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Casa de Asigurări Sănătate …………

Nr. |_|_|_|_|_| din: |_|_|_|_|_|_|_|_|

CERERE-TIP

privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate

1. Date privind solicitantul

Numele                        Prenumele

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

B.I./C.I Seria |_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Eliberat de |_|_|_|_|

La data |_|_|_|_|_|_|

Z Z L L A A

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Adresa:

Localitatea                   Str.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr.       Bl.       Sc.       Ap.       Sectorul

|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|

________________________________________________________________________________

2. Calitatea solicitantului

_                 _             _                _

|_| Asociat unic  |_| Asociaţi  |_| Comanditari  |_| Acţionari

_

|_| Administrator sau manageri care au încheiat contract de administrare

sau management

_                                    _

|_| Membrii ai asociaţiilor          |_| Persoană autorizată să desfăşoare

familiale                            activităţi independente

_

|_| Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile

de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări

prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare

_

|_| Persoanele preluate în plată, prevăzute la art. 23 alin. (2) şi art. 32

alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu

modificările şi completările ulterioare

Declaraţie/Contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii

nr. |_|_|_|_|_| din |_|_|_|_|_|_|_|_|

________________________________________________________________________________

3. Plata solicitată                         ACTE NECESARE:

A. Indemnizaţia pentru:                     – Certificat de concediu medical

1) Incapacitate temporară de muncă

_                                          Seria |_|_|_|_|

|_| Boală obişnuită

_                                          Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_| Urgenţă medico-chirurgicală

_                                          Data acordării |_|_|_|_|_|_|_|_|

|_| Boală infectocontagioasă de grup A

_

|_| Boală cardiovasculară

_

|_| Tuberculoză

_

|_| Neoplazie

_

|_| SIDA

2) Prevenire îmbolnăvire:                   – Certificat de concediu medical

_                                            cu avizul medicului expert

|_| Reducerea timpului de muncă cu o        – Certificat eliberat de D.S.P.

pătrime din durata normală

_

|_| Carantină

_

3) |_| Maternitate

_

4) |_| Îngrijirea copilului bolnav până la  – Certificat de naştere copil

împlinirea vârstei de 7 ani sau        (copie şi original)

pentru îngrijirea copilului cu       – Certificat persoană cu

handicap pentru afecţiuni              handicap (copie şi original)

intercurente până la împlinirea      – Declaraţie pe propria

vârstei de 18 ani                      răspundere care atestă că

celălalt părinte sau

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|               susţinător legal nu execută

concomitent dreptul

_

5) |_| Risc maternal                        – Certificat de concediu medical

cu avizul medicului de

medicina muncii

B. Indemnizaţia cuvenită pentru luna în     – Certificat de deces

curs şi neachitată asiguratului decedat

Seria |_|_|_|_|

Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

– Actul de stare civilă care

atestă calitatea de

soţ/copil/părinte sau, în

lipsa acestora, de persoana

care dovedeşte că l-a îngrijit

pe asigurat până la data

decesului

Data |_|_|_|_|_|_|_|_|                      Semnătura solicitantului …….

________________________________________________________________________________

4. Date privind achitarea obligaţiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii

(Se completează de către plătitorul de drepturi.)

A. Stagiul de cotizare (perioada de contribuţie) realizat în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical

de la |_|_|_|_|_|_|_|_| la |_|_|_|_|_|_|_|_|

B. Veniturile pentru care s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical

________________________________________________________________________________

Media veniturilor lunare

|_|_|_|_|_|_| lei   |_|_|_|_|_|_| lei

C. Număr zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, în ultimele 12 luni (cu excepţia concediului medical pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, maternitate, îngrijirea copilului bolnav)

|_|_|_| zile

________________________________________________________________________________

ANEXA 4

(Anexa nr. 16 la norme)

DECLARAŢIE

Subsemnatul/a, ………………… angajat(ă) al/a ………………..,

cu sediul ………………………………………………………….,

(se va specifica adresa angajatorului)

cetăţean ……………………….., născut(ă) la data de ……………., în localitatea ………………….., domiciliat(ă) în ……………….., str. …………………. nr. ….., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., sectorul/judeţul …………, posesor(oare) al/a …….., seria …….. nr. …………….., eliberat(ă) de …………………………… la data de …………, cod numeric personal …………………, cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:

Pe perioada valabilităţii concediului medical seria ……. nr. ………, acordat în data de ………………., voi locui la adresa de reşedinţă din:

Str. ………………… nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., sectorul/judeţul ………………….

Prin prezenta declar că sunt de acord cu următoarele condiţii de eliberare a concediului medical:

– să anunţ angajatorul/plătitorul de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate cu privire la incapacitatea temporară de muncă, precum şi datele medicului care a eliberat certificatul de concediu medical, în primele 24 de ore de la obţinerea acestuia, sau în situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zilele declarate nelucrătoare, să anunţ angajatorul/plătitorul de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în prima zi lucrătoare;

– să menţionez adresa de reşedinţă pentru perioada concediului medical;

– să fiu prezent la adresa de reşedinţă indicată pe toată perioada concediului medical, cu excepţia situaţiilor justificate cu documente medicale pentru efectuarea de tratamente de specialitate, analize paraclinice sau alte proceduri medicale;

– pe durata valabilităţii concediului medical pot fi vizitat la adresa indicată, în intervalele orare 08,00 – 11,00; 12,00 – 17,00 şi 18,00 – 20,00, de persoanele abilitate, desemnate în conformitate cu legislaţia în vigoare, obligându-mă să mă legitimez.

În cazul nerespectării acestor condiţii, voi suporta rigorile legislaţiei în vigoare.

______________________________________________________________________________

|                       |                                                      |

|      OBSERVAŢIILE     |                                                      |

| MEDICULUI PRESCRIPTOR |                                                      |

|                       |                                                      |

|_______________________|______________________________________________________|

Declarant                                 Data

…………………………..            …………………….

(numele, prenumele şi semnătura)

ANEXA 5

(Anexa nr. 17 la norme)

– Model –

Nr. ……… din ………….

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE

Subsemnaţii ………………………., din cadrul ………………….

(numele şi prenumele)                     (instituţia)

şi ………………………. din cadrul …………………………….,

(instituţia)

în baza ………………. şi împuterniciţi prin ………………………,

(temeiul legal)                         (act administrativ nr. …)

am constatat că asiguratul …………………………………………..,

(numele şi prenumele)

domiciliat în ………………………………………………………, posesor al …….. seria ….. nr. ……………., CNP ………………., a fost/nu a fost prezent în ziua de ………….., ora ……., la adresa indicată în declaraţia dată la data de ………….., odată cu eliberarea certificatului de concediu medical seria ……. nr. ……………. .

Prezentul proces-verbal de constatare a fost întocmit în două exemplare, din care unul rămâne la ………………… şi unul la ………………….. .

Prezentul proces-verbal poate fi contestat în termen de 30 de zile de la data comunicării, la sediul plătitorului de indemnizaţie.

Întocmit                              Asigurat

(numele, prenumele şi semnătura):     (numele, prenumele şi semnătura):

1. …………………………

2. …………………………

–––––

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: